Spolek chovatelů a přátel psů Nymburk, z. s., člen
Kynologické jednoty České republiky
Pořádá z pověření ČESKOMORAVSKÉ KYNOLOGICKÉ UNIE


Letní
V. OBLASTNÍ SVATOMARTINSKOU VÝSTAVU PSŮ

se zadáním titulu
Oblastní vítěz

!!!!!!!! Svatomartinská výstava v létě? Jémine? Proč ne.
Pokud přijdete v kulichu či šále, odměna vás nemine !!!!!!!!

neděle 31. července 2022

v areálu Rychety
K Dálnici 1138/57a, 104 00 Praha 10 - Uhříněves


Uzávěrka přihlášek:
3.7.2022

Kontakt:
Dagmar Hrdinová, Martin Bastl
e-mail: djomogangkar@gmail.com, dogshow@email.cz
tel.:724 014 547, 602 287 911

!!! PŘIHLÁŠKY POUZE ONLINE !!! na www.dogoffice.cz
!!! PŘIHLÁŠKY ZASLANÉ E-MAILEM NEBUDOU PŘIJÍMÁNY!!!
!!!PŘIHLÁŠKY ZASLANÉ PO UZÁVĚRCE A NEZAPLACENÉ NEBUDOU PŘIJÍMÁNY!!!
Při online přihlášení dostanete potvrzení na váš e-mail v případě, že přihlášení úspěšně proběhlo. Pokud ne,
zkuste to znovu nebo nás kontaktujte.

Program výstavy:
9.30 - 13.00 hod. posuzování v kruzích
Cca od 14.00 hod. soutěže a vyhlášení vítězů výstavy
Předkolo soutěže Junior Handling 11-13 hod.
Rozhodčí:
Karel Hořák, Ing. Leoš Jančík, ing. Alena Košťálová, Antonín Mudra,
Mgr.Božena Ovesná, Doc.,RNDr. Jaroslava Ovesná CSc.,
Bc. Vladimíra Tichá, Ing. Václav Vlasák
Změna rozhodčích vyhrazena dle počtu přihlášených psů.
Hlavní sponzor: TENESCO s.r.o.

VÝSTAVNÍ POPLATKY
Třída: mladých, mezitřída, otevřená, vítězů, pracovní:1. pes 650 Kč, druhý a další 550,-Kč
Třída: štěňat, dorostu, veteránů a čestná 300,-Kč
Soutěže – 250,-
Výstavní poplatek uhraďte složenkou typu A nebo převodem na účet a kopii dokladu přiložte k přihlášce. Platbu je
nutné uskutečnit před odesláním přihlášky, platbu převodem se splatností ihned.
Bez zaplacení výstavního poplatku si pořadatel vyhrazuje právo přihlášku nepřijmout.
Při přihlašování dvou nebo více psů jednoho majitele je za 1. psa považován vždy pes hlášený do třídy mladých,
mezitřídy, otevřené, pracovní nebo vítězů. Za psy hlášené do tříd štěňat, dorostu, veteránů a čestné se vždy platí
poplatky ve výši stanovené pro tyto třídy.
Spolumajitelství psa musí být prokázáno záznamem v průkazu původu psa.
Doklad o zaplacení výstavního poplatku je nutné přiložit k přihlášce (kopii útržku složenky, výpis
z účtu nebo alespoň kopii příkazu k úhradě).

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
Číslo konta: 2802207862/2010 pro vystavovatele z ČR – pouze Kč !
Variabilní symbol: generuje dogoffice
Specifický symbol: vaše telefonní číslo
Ve výstavním poplatku je zahrnut volný vstup pro jednu osobu na každého přihlášeného psa.

Vyplňování přihlášek:
Každý pes má svou přihlášku. Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že jméno
majitele v průkazu původu je shodné s 1. přihláškou. Každá další změna na druhé přihlášce, např. doplnění
spolumajitelství, bude brána jako nová přihláška za plnou cenu. Za nesprávně vyplněnou přihlášku nenese
pořadatel odpovědnost. Ke každé přihlášce musí být přiložena oboustranná fotokopie průkazu původu. Psi musí
být zapsáni v plemenné knize členského státu FCI nebo v plemenné knize zemí, jejichž PP FCI uznává.

Třídy:
Rozdělení do tříd podle Výstavního řádu ČMKU je uvedeno na přihlášce.
Zadávané tituly podle Výstavního řádu ČMKU.
Soutěže (dle Výstavního řádu ČMKU):
Mladý vystavovatel (Junior Handling)
Nejlepší pár psů
Nejlepší chovatelská skupina.
Soutěž o nejlepší štěně
Soutěž o nejlepšího dorostence
Soutěž o nejlepšího veterána
Soutěž o nejlepšího z čestných tříd
Nejkrásnější mladý pes a fena výstavy
Nejkrásnější pes výstavy

Upozornění:
Katalog bude pouze elektronicky na webových stránkách výstavy.

Doklady k účasti na výstavě:
Průkaz původu psa nebo potvrzení, že průkaz bude vydán (platí pouze pro třídy štěňat a dorostu);
očkovací průkaz;
vstupní list.

Všeobecná ustanovení:
Výstava je přístupná psům a fenám všech plemen zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI,
kteří dosáhnou ve výstavní den stáří požadovaného pro zařazení do třídy.
Přijetí psa na výstavu bude nejpozději 7 dnů před výstavou potvrzeno zasláním vstupního listu emailem.
Neobdrží-li vystavovatel vstupní list v uvedeném termínu, je třeba se o důvodu informovat na
kontaktní adrese výstavy.
Na výstavě se posuzuje podle výstavního řádu ČMKU a barevné rázy se posuzují dle dodatku
výstavního řádu ČMKU.
Změny exteriéru psa prováděné lakováním, pudrováním, tónováním srsti a základní úprava trimováním
a dlouhodobé vyvazování psů na stolech jsou zakázány.
Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí své psy tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo
případnému poranění osob. Volné pobíhání psů není dovoleno.
Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo
ztrátu psa.
Pokud se majitelé oceněných vítězných psů nezúčastní závěrečných soutěží, ztrácejí nárok na zisk
ceny.
Neúčast přihlášeného psa na výstavě z jakýchkoliv důvodů nemůže být důvodem k nároku na vrácení
výstavního poplatku.
V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů
výstavy.

Je zakázán prodej štěňat na výstavě.
Vystavovatel souhlasí s uvedením jména a adresy v katalogu.
Podáním přihlášky se vystavovatel zavazuje, že se bude řídit všemi ustanoveními výstavního řádu
ČMKU, těchto propozic a pokyny organizátorů výstavy.

Veterinární předpisy
1. Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdravá.
2. Psi musí být v imunitě proti vzteklině dle platných předpisů ČR.
3. Při vstupu na výstavu i v průběhu ní musí majitelé psů na vyzvání předložit očkovací průkaz nebo
pas pro malá zvířata s platným očkováním. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat
podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady Evropy 998/2003 ze dne 26.5.2003
4. Psi, kteří nesplňují tyto předpisy se nemohou výstavy zúčastnit.

Protest:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů, tj. pro
porušení výstavních předpisů nebo propozic výstavy. Protest musí být podán písemně současně se
složením kauce ve výši 1000,- Kč ve výstavní kanceláři v průběhu posuzování v kruzích. Nebude-li
protest uznán jako opodstatněný, kauce propadá ve prospěch pořadatele výstavy.
Protest podaný po skončení posuzování ve všech kruzích se neprojednává.